Get Adobe Flash player

         วัยรุ่นถือเป็นวัยที่กำลังเตรียมความพร้อมไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าวัยรุ่นก็ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น สถาบันทางสังคมต่างๆ ค่านิยมเรื่องเพศ รวมถึงโฆษณาที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้น การเรียนรู้ให้เท่าทันและพยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่วัยรุ่นต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต